TRAWERTYN WAPIENNY

trawertyn.jpg

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie dekoracyjnych tynków – tworzy ekskluzywną, strukturalną powłokę dekoracyjną, imitującą kamień z charakterystycznymi wżerami i ubytkami.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Ekologiczny tynk oparty na naturalnym spoiwie

i naturalnych wypełniaczach; odporny na działanie bakterii i grzybów; zapewnia oddychanie ścian; w zależności od uziarnienia zastosowanego tynku można uzyskać odpowiednio efekt płytkich lub głębokich wżerów

i ubytków.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Zagruntowane – Gruntem Sczepnym FOX DEKORATOR, gdy podłoże ma niską chłonność, lub charakteryzuje się gładką powierzchnią.

Przygotowanie produktu:

Produkt w formie suchej należy wymieszać z wodą w proporcji (ekstra drobny - 3,0 - 3,5 l, drobny - 3,25 - 3,7 l, gruby - 2,6 l) wody na 5 kg suchego tynku. Po wymieszaniu z wodą produkt należy pozostawić w zamkniętym opakowaniu na minimum 24 h, a następnie powtórnie wymieszać. Można domieszać niewielką ilość wody celem osiągnięcia preferowanej konsystencji.

Barwienie:

W systemie NCS oraz przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR.

 

Tynkowanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Tynk nakładamy w dwóch warstwach. Tynk należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i wygładzić. Odczekać 12 - 24 h, aby powierzchnia była sucha. Przed nałożeniem 2 warstwy należy delikatnie przeszlifować ewentualne zgrubienia i wtrącenia papierem ściernym, tak aby je usunąć, następnie całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem. Przed przystąpieniem nakładania drugiej warstwy bardzo dokładnie zwilżyć wodą całą powierzchnię przy pomocy wałka do farb i pędzla. Na zwilżoną powierzchnię należy nałożyć warstwę tynku na grubość ziarna

i delikatnie wygładzić. W czasie przesychania drugiej warstwy tynku formujemy nieregularny wzór w postaci wżerów pionowych lub poziomych, wydrapując go krawędzią pacy trzymaną pod katem 90°. Po wykonaniu wżerów całość należy równomiernie wygładzić pacą. Przy wygładzaniu pory tynku zamykają się i niewydrapane obszary otrzymują charakterystyczne satynowe wybłyszczenie. Jeżeli stworzone wydrapania zamykają się w czasie zagładzania, należy zmniejszyć siłę nacisku pacy lub odczekać aż powierzchnia bardziej przeschnie. W czasie zagładzania konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać z pacy jakiekolwiek ślady materiału po każdym przeciągnięciu, za pomocą papierowych ręczników lub suchej szmatki). Odczekać 12 - 24 h do całkowitego wyschnięcia, następnie przeszlifować ewentualne zgrubienia i wtrącenia papierem ściernym, tak, aby je usunąć, i odkurzyć miękkim pędzlem całą powierzchnię.

Zabezpieczanie:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy rozcieńczyć wodą (2 części lakieru i 1 część wody),

i następnie wstępnie należy polakierować całą powierzchnię. Po ok. 4 h schnięcia można przystąpić do lakierowania w kolorze. Zabarwiony LAKIER DEKORACYJNY aplikujemy pędzlem zgodnie

z przebiegiem wykonanych wydrapań. Lakierowanie należy zacząć z góry do dołu, wąskimi paskami, i od razu należy rozpocząć wymywanie zabarwionego lakieru z płaskich niewydrapanych obszarów za pomocą gąbki, którą należy regularnie płukać w wodzie i odsączać. Postępując w ten sposób najwięcej barwnika pozostanie we wżerach

i ubytkach, co nada odpowiedniego charakteru całej dekoracji. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się (ekstra drobny - 0,6 - 0,8 kg/m², drobny - 1,3 - 1,5 kg/m², gruby - ok. 4 kg/m²). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 2

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 12 h Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 12 - 24 h, w zależności od grubości warstw

Rozcieńczalnik: woda (ekstra drobny - 0,65 - 0,7 l, drobny - 0,6 - 0,65 l, gruby - 0,52 l) wody na 1 kg suchego tynku Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: w formie suchej bezterminowo, w formie mokrej 24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

TRAWERTYN WAPIENNY FOX DEKORATOR spełnia wymagania PN-EN 15824:2017-07. Deklaracja właściwości użytkowych nr 301/1/CPR.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychanie pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 5 kg, 10 kg

Produkt użyty w następujących efektach: