RELIEF

RELIEF_1L__3d__wiadro_JETS_11.jpg

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie cienkowarstwowych dekoracji - tworzy gładkie lub strukturalne efekty dekoracyjne. Służy również do wykonywania reliefowych dekoracji za pomocą szablonów.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Dekoracyjny; matowy; półtransparentny; elastyczny; o wysokiej przyczepności do podłoża

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.

Jeżeli podłoże jest niejednorodne – występuje wiele kolorów lub bardzo intensywne kolory, widoczne naprawy powierzchni, celem ujednolicenia należy zastosować farbę podkładową, którą można dodatkowo zabarwić.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

 

Tynkowanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! RELIEF należy nakładać cienką warstwą na dekorowaną powierzchnię za pomocą szerokiej pacy lub szpachelki. Modelowanie powierzchni RELIEFU, należy wykonywać systematycznie, po nałożeniu na każde 1 - 3 m² powierzchni. Należy pamiętać, że uzyskany „rysunek” będzie widoczny jako „efekt” w finalnej dekoracji, bez względu na fakt, czy zostanie nałożona następna warstwa RELIEFU, czy nie. Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz narzędzi użytych do modelowania masy RELIEF.

 

 

Zabezpieczanie:

Po wyschnięciu dekorowanej powierzchni, można dodatkowo pokryć ja produktami FOX DEKORATOR: LAKIEREM DEKORACYJNYM, WERNIKSEM METALICZNYM, WERNIKSEM KAMELEON, PATYNĄ METALICZNĄ lub PATYNĄ PERŁOWĄ, aplikując jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na dekorowanej powierzchni.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,3 - 0,5 kg/m² na 1 warstwę (1 kg produktu daje ok. 1,5 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się. 

Ilość warstw: 1 - 3

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 4 h Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 - 10 %

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

RELIEF FOX DEKORATOR spełnia wymagania PN-EN 15824:2017-07. Deklaracja właściwości użytkowych nr 304/1/CPR.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychanie pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1 kg, 4 kg, 8 kg, 16 kg

Produkt użyty w następujących efektach: