PRIMER grunt pod farby i tynki

PRZEZNACZENIE

PRIMER służy do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, przed malowaniem lub tynkowaniem.

Miejsce stosowania: ściany i sufi ty wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

PRIMER produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.
Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy, łatwy do użycia, bezbarwny po wyschnięciu, przepuszcza parę wodną.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Przygotowanie produktu:

PRIMER produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać.

Nakładanie:

PRIMER nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jako cienką i równomierną warstwę.

 

 

WYDAJNOŚĆ

1 litr gruntu wystarcza średnio do zagruntowanie

ok. 8-10 m² , w zależności od chłonności podłoża.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1 kg/dm³

Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1

Czas schnięcia: Czas schnięcia ok. 2h

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1 L, 5 L