FINITO gotowa masa szpachlowa

PRZEZNACZENIE

Masa FINITO służy do wykonywania gładzi na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe; tynki gipsowe; beton; płyty gipsowo-kartonowe.
Rodzaje warstw wykończeniowych: powłoki malarskie, tapety.

WŁAŚCIWOŚCI

Śnieżnobiała; gotowa do użycia; optymalnie dobrana twardość; elastyczna i odporna na spękania; wysoka przyczepność do podłoża; do nakładania ręcznego i maszynowego.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Przygotowanie produktu:

Masa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Jeżeli to konieczne, przed użyciem należy masę przemieszać.
W przypadku nakładania ręcznego, po mieszaniu należy odczekać około 2 h.
W przypadku aplikacji maszynowej, masę użyć zaraz po mieszaniu.

Nakładanie:

Masę należy naciągnąć równomiernie za pomocą nierdzewnej, stalowej pacy, silnie dociskając ją do podłoża. Prace rozpocząć od sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia

i ciągnąc pacę „do siebie”. Na ściany masę należy nakładać w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Kolejną warstwę należy nakładać po zupełnym stwardnieniu wcześniejszej warstwy.
W przypadku nakładania maszynowego należy naniesioną masę wyrównać pacą, a ewentualny nadmiar materiału zebrać do opakowania.
Szlifowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni.

 

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się: ok. 1,0 kg masy na 1 m². 1 kg produktu pozwala wykonać ok. 1 m² gładzi. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,8 kg/dm³

Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1-2

Czas schnięcia: (warstwa grubości 1 mm, temperatura

+20 °C, wilgotność 50 %) - ok 2h

Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

FINITO spełnia wymagania PN-EN 15824:2017-07. Deklaracja właściwości użytkowych nr 109/1/CPR.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Podczas prac należy uważać aby nie zanieczyścić materiału pozostającego
w opakowaniu, ponieważ może to spowodować pogorszenie jego parametrów. Pozostały w opakowaniu niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią,
a opakowanie szczelnie zamknąć.

Gładzi nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci. Nie zaleca się wykonywania gładzi w pomieszczeniach
o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 70%.

Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu

i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C)

i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 

 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 4 kg, 8 kg, 16 kg

ATLAS sp.z o.o.
ul. Św.Teresy 105
91-222 Łódź

NIP 947-193-64-67
REGON 100253695
KRS 264887

Zakład Produkcyjny Wrocław
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław

tel. +48 71 33 66 651
faks: +48 71 33 67 098
e-mail: fox_biuro@atlas.com.pl

Infolinia dotycząca produktów:
605 613 777 - czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00
 
Szczegółowa mapa kontaktów

Export Department:

tel. +48 42 714 0792

e-mail:  export@atlas.com.pl