Regulamin Programu „Autoryzowany Dekorator marki Fox Dekorator”

                Program „Autoryzowany Dekorator marki Fox Dekorator” skierowany jest do wykonawców działających w branży wykończeniowej, glazurniczej i termoizolacyjnej, bez względu na formę prawną w jakiej prowadzą działalność, z zastrzeżeniem zasad określonych poniżej.

1.   Program Autoryzowany (dalej: Program) jest przygotowany i prowadzony przez ATLAS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Atlas” lub „Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.

3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Program trwa od 1 września 2017 roku aż do odwołania przez Organizatora.

5. Ilekroć w dalszych punktach niniejszego Regulaminu mowa jest o Uczestniku, należy przez to rozumieć zakwalifikowanego przez Atlas do Programu wykonawcę lub przedsiębiorcę prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, działającego w branży wykończeniowej, glazurniczej lub termoizolacyjnej, który spełnia szczegółowe wymagania określone dla danej kategorii Uczestników w pkt 8 Regulaminu.

6. Status Autoryzowanego Dekoratora może mieć Uczestnik, który:

a) przesłał 400 punktów wyciętych z opakowań produktów Fox Dekorator* (*z wyłączeniem produktów: Grunt Sczepny, Initium, Finito, Primer).

b) ukończył szkolenie Srebrny Dekorator potwierdzone stosownym certyfikatem;

c) przesłał co najmniej 5 zdjęć realizacji dekoracji wykonanych przez siebie produktami FOX Dekorator z trzech różnych inwestycji.

d) prowadzi działalność gospodarczą, zatrudniając najwyżej 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Organizator będzie dokonywać weryfikacji stanu zatrudnienia u Uczestnika przed każdorazowym odnowieniem autoryzacji. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić Organizatorowi niezbędna pomoc i współdziałanie w tym zakresie.

7. Statusem Autoryzowanego Dekoratora Uczestnik może posługiwać się w terminie jednego roku.

8. Przedłużenie na każdy kolejny rok statusu Autoryzowanego Dekoratora może nastąpić, jeżeli Uczestnik spełni następujące warunki w terminie jednego roku od chwili odpowiednio uzyskania lub przedłużenia statusu:

a) przesłanie co najmniej 1000 pkt wyciętych z opakowań produktów FOX Dekorator*  lub

b) przesłanie co najmniej 500 pkt wyciętych z opakowań produktów FOX Dekorator* oraz odbycie specjalistycznego szkolenia uzupełniającego (szczegóły szkolenia dostępne na stronie www.fox-dekorator.pl/szkolenie-specjalistyczne). Raz odbyte Specjalistyczne szkolenie uzupełniające uprawnia Uczestnika do przedłużania statusu Autoryzowanego Dekoratora na każdy kolejny rok, po przesłaniu kolejnych co najmniej 500 pkt.

9. Atlas zastrzega sobie prawo do przyznania w szczególnie uzasadnionych przypadkach statusu Autoryzowanego Dekoratora także Uczestnikowi nie spełniającemu kryteriów wskazanych w pkt 6  Regulaminu.

10. Przez Certyfikat Autoryzowanego Dekoratora należy rozumieć dokument wystawiony przez Organizatora dla Uczestnika, który spełnił warunki niniejszego Regulaminu.

11. Uczestnik zgłasza swój udział w Programie przesyłając na adres Organizatora list lub e-mail z załączonym Wnioskiem o przyjęcie do Programu Autoryzowany Dekorator marki Fox Dekorator (Załącznik nr1  do niniejszego Regulaminu), wraz ze skanem lub ksero dokumentów wymienionych w w/w Wniosku.

12. W terminie 10 dni od przesłania informacji wskazanych w pkt 11 Organizator potwierdza w dowolnej formie (list zwykły, e-mail) przyjęcie Uczestnika do Programu lub zwraca się o uzupełnienie lub o poprawienie przedstawionych dokumentów. Organizator w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w pkt 6 a), c) i d) lub w przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia informacji zawartych we Wniosku odmawia przyjęcia Uczestnika do Programu, informując go o tym na podany adres e-mail lub listem poleconym.

13. Przyjęcie Uczestnika do Programu upoważnia go  do odbycia szkolenia specjalistycznego, po uregulowaniu wymaganej opłaty za szkolenie. O terminie szkolenia Organizator poinformuje Uczestnika na wskazany przez niego adres mailowy lub listem poleconym.

14. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie wysyłając list polecony lub e-mail informujący o rezygnacji na adres Organizatora. Organizator potwierdza rezygnację z uczestnictwa e-mailem listem poleconym.

 15. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu oraz pozbawić go tytułu Certyfikowanego Dekoratora w przypadku:

a) wprowadzenia Organizatora w błąd przez podanie nieprawdziwych informacji lub nie poinformowania Organizatora o zmianie okoliczności istotnych dla jego uczestnictwa w Programie;

b) wszczęcia postępowania karnego lub karno-skarbowego w stosunku do Uczestnika;

c) uzasadnionych reklamacji od klientów;

d) zaprzestania lub zawieszenia działalności gospodarczej;

e) działania na szkodę Organizatora.

Wykluczenie Uczestnika z Programu powoduje pozbawienie certyfikatu oraz niemożność używania tytułu Certyfikowanego Dekoratora.

16. Uczestnik zobowiązany jest naprawić wszelką szkodę poniesioną przez Organizatora na skutek przekazania mu przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub niepoinformowaniu go o zmianie tych danych istotnych dla funkcjonowania Programu.

17. Status Autoryzowanego Dekoratora uprawnia do nieodpłatnego skorzystania z następujących świadczeń, zapewnionych przez Organizatora:

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na zasadach uzgodnionych z ubezpieczycielem przez Organizatora;

b) wyróżnienie na portalu Atlas Fachowca;

c) uprawnienia VIP w programie Fachowiec;

d)  imienny certyfikat Autoryzacyjny;

e) prawo do wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie;

g) możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach na preferencyjnych zasadach (koszt szkolenia dla Autoryzowanych Dekoratorów 150zł netto, dla pozostałych 300zł netto);

i) możliwość zakupu zestawu narzędzi do wykonywania efektów dekoracyjnych z 30% rabatem (do kwoty 500 zł netto rocznie);

j) 100szt. wizytówek wraz z wizytownikiem z logo FOX;

k) naklejki magnetyczne na samochód z logo FOX;

l) wysokiej jakości ubranie robocze z logo Fox Dekorator;

18. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że skorzystanie przez nich z niektórych uprawnień wskazanych w pkt 17 może rodzić po ich stronie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe powyższych Uczestników.

19. Reklamacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące Programu powinny być kierowane e-mailem lub listem poleconym do Organizatora.

20. Organizator jest w każdym czasie uprawniony do zmian Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników oraz z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.

21. Uprawnienia przysługujące Uczestnikowi nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora.

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a wszelkie spory między Uczestnikiem a Organizatorem rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy w Łodzi.

23. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że Uczestnik może posługiwać się nazwą Organizatora oraz znakiem towarowym Organizatora wyłącznie w związku z posiadaniem przyznanego mu Certyfikatu.

24. Wszelką korespondencję należy kierować na: Autoryzacja, Atlas sp. z o.o., ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław lub na adres e-mail: fox_marketing@atlas.com.pl

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 r.

26. Przystępując do Programu Autoryzowany Dekorator marki Fox Dekorator, Uczestnik wyraża zgodę na promowanie jego osoby w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i profilowanie swoich danych osobowych umieszczonych we Wniosku o przyjęcie do Programu Autoryzowany Dekorator marki Fox Dekorator przez Atlas sp. z o.o. oraz przez spółki kapitałowo powiązane ze spółką Atlas sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na zamieszczanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa Firmy, miasto, numer telefonu służbowego) na stronie internetowej Atlas i Fox Dekorator, na portalu atlasfachowca.pl, na ulotkach i w publikacjach, a także na posługiwanie się jego wizerunkiem. Z tytułu wyrażenia zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie o wynagrodzenie względem Atlas.